ODDELENIE ODBORNEJ LITERATÚRY

Tlač

Knižničný fond

 • encyklopédie
 • odborná literatúra
 • populárno-náučná literatúra
 • odborné periodiká
 • denníky

 

Katalógy

 • klasické (lístkové)
 • elektronický (software DAWINCI)

 

Knižnično-informačné služby

Výpožičné:

 • absenčné (mimo knižnicu)
 • prezenčné (do študovne)

Bibliograficko-informačné a konzultačné služby:

 • konzultácie pri vyhľadávaní literatúry
 • bibliografické informácie
 • faktografické informácie
 • informácie z elektronických databáz
 • vydávanie výberových bibliografií

Medziknižničná informačná služba:

 • vypožičanie literatúry alebo kópie článkov z iných knižníc
 • rezervovanie literatúry

Reprografické služby:

 • kopírovanie dokumentov z fondu oddelenia
 • rešeršné služby
 • INTERNET

Sprístupňovanie elektronických informačných zdrojov:

 • INFOTRACK (Gale pages) – databáza plnotextových článkov (výber zo svetovej tlače) z oblasti spoločenských vied v jazyku anglickom

 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia

 • stretnutia s literárnymi tvorcami
 • informatická príprava pre žiakov ZŠ a SŠ

Tematické besedy:

 • podľa požiadaviek škôl

 

Klubové podujatia

SCI FI klub ORION:

 • pri knižnici pôsobí od roku 1988
 • združuje priaznivcov vedeckej fantastiky a jej príbuzných žánrov a vedných odborov
 • stretnutia – piatok o 18.00 (trikrát v mesiaci)
 • kontakt – Ondrej Trepáč - Knižnica Antona Bernoláka, odd. odbornej lit.