ÚSEK BIBLIOGRAFIE A REGIONALISTIKY

Tlač

Zbierky tohto úseku tvoria knihy, časopisy, bibliografie, brožúry, drobné tlače, pohľadnice, mikrofiše, CD, mgf. pásky a mikrofiše. Všetky uvedené typy dokumentov sú regionálneho charakteru. To znamená, že sú vydávané na území okresu Nové Zámky a tematicky sú zamerané na tri územné obvody – Nové Zámky, Štúrovo a Šurany a v rámci obvodov na 61 obcí.

 

Regionálne knihy:

Do súčasnosti je na regionálnom úseku zaregistrovaných 1237 titulov regionálnych kníh, ktoré sú zoradené podľa MDT a v rámci MDT podľa autorov. V počiatkoch budovania tohto úseku, ktorý bol začlenený do bývalého oddelenia politickej literatúry sa nákup kníh uskutočňoval na základe výberu v kníhkupectvách, cestou vydavateľstiev. V rokoch 1990 - 2003 už táto možnosť pre nedostatok finančných prostriedkov nebola uskutočniteľná. Knihy sa získavali sponzorstvom, formou darov, priamymi kontaktmi na autorov, vydavateľstvami a pod.

V súčasnosti nastala zmena k lepšiemu. Knihy sú k dispozícii čitateľom len v študovni, nakoľko sa ťažko získavajú a v prípade straty je nemožné ich nahradiť pre ich špeciálne určenie a zameranie.

 

Regionálne časopisy:

Časopisy regionálneho charakteru – vychádzajúce v jednotlivých mestách či obciach novozámockého regiónu sa získavajú na základe zákona č. 212 Z. z. o povinných výtlačkoch z 3. 7. 1997 o periodických i neperiodických publikáciách. Ich počet sa každý rok mení, možno však konštatovať, že v priebehu 10 rokov ich počet vzrástol. Vzniklo veľa nových titulov a tak isto mnohé tituly, hlavne podnikových časopisov zaniklo.

Všetky tieto časopisy podliehajú bibliografickému spracovaniu. Zaevidujú sa do kartoték a sú archivované.

 

Brožúry, drobné tlače a pohľadnice:

Sústreďovanie týchto dokumentov je najobťažnejšie, nakoľko v súčasnosti ich vychádza nesmierne množstvo. Úlohou úseku je nielen zhromažďovanie, spracúvanie, archivácia, ale aj poskytovanie služieb používateľom. Knižničné dokumenty sú zaevidované, spracúvané podľa MDT a následne archivované podľa rokov vydania.

Do súčasnosti je zaevidovaných 400 brožúr, 2145 drobných tlačí, 169 pohľadníc, 20 videokaziet, 22 audio-vizuálnych prostriedkov a 515 bibliografií.

 

Bibliografická činnosť:

Hlavnou úlohou bibliografickej činnosti je spracúvať denne dostupné novinové a časopisecké články z ústrednej tlače ako aj regionálnej tlače. Najstaršia bibliografická ročenka Okres Nové Zámky v tlači vyšla po prvý krát v r. 1977.

Od tej doby vychádza pravidelne ročne a mapuje politický, hospodársky a kultúrny život nášho okresu. Priemerný počet spracovaných záznamov sa pohybuje okolo 1200. Nástupom zavádzania výpočtovej techniky, patrila naša knižnica medzi priekopníkov. Od r. 1991-1992 boli záznamy spracované v programe BYSIS, od r. 1993-2001 v programe ISIS 2.3., od roku 2002 v programe Rapid Library-Modul REDO a v súčasnosti v programe DAWINCI. Bibliografické súpisy obsahujú autorské, menné, profesné, geografické a predmetové registre.

Nemenej významnými sú i bibliografie personálne, registrujúce, ktoré sú zamerané na významné udalosti, výročia a pod. Táto činnosť je plánovaná a podlieha registrácii v SNK – kde sú zaraďované do bibliografie bibliografií.

Okrem toho sú zaevidované aj bibliografie z iných knižníc. V prírastkovom zozname ich máme zaevidovaných 515 titulov.

Do pracovnej náplne tohto pracoviska patrí i budovanie katalógov.

Sú to katalógy:

  • kníh – autorské a predmetové
  • regionálnych časopisov
  • brožúr a bibliografií
  • regionálnych osobností - autorské a profesné

a sú nevyhnutnou súčasťou pri tvorbe personálnych bibliografií.

 

Úsek poskytuje prezenčné výpožičky a bibliograficko-informačné služby regionálneho charakteru.