O KNIŽNICI

Tlač

„Nie rod, nie pokolenie, nie zemianstvo, nie bohatstvo človeka statočným, dobrým a vzácnym robí, ale jeho vlastné vedomosti a cnosti.”
Anton Bernolák

  Anton Bernolák

Na počesť prvého kodifikátora spisovného jazyka, významného vzdelanca a kňaza Antona Bernoláka, ktorý 16 rokov pôsobil a je i pochovaný v Nových Zámkoch knižnica v roku 2000 prijala jeho meno.

 

Z histórie knižnice:

Prvá knižnica na území Nových Zámkov vznikla pravdepodobne v roku 1631 založenom kláštore Františkánov, čoho dôkazom by mohli byť 4 cenné Kódexy, z ktorých Novozámocký a Czechov opatruje Maďarská akadémia vied. V časopise „Kis Magyar Alföld” z roku 1902 nachádzame zmienku o počine G. J. Pálinkása, kníhkupca, ktorý otvoril „modernú výpožičnú knižnicu”. Ďalšie pramene uvádzajú, že na základe uznesenia mestskej rady sa v r. 1926 vytvorili dve knižnice - s fondom v slovenskom, resp. v maďarskom jazyku. Za rok vzniku Okresnej ľudovej knižnice môžeme považovať rok 1951. V roku 1977 sa Okresná knižnica presťahovala do priestorov v novostavbe administratívnej budovy v centre mesta, kam sa po jej rekonštrukcii v roku 2002 v zmenených podmienkach vrátila. Dnes je knižnica regionálnou verejnou knižnicou a zároveň aj mestskou knižnicou, ktorej zriadovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Je prístupná všetkým obyvateľom a pôsobí aj ako partnerská knižnica Parlamentu Slovenskej republiky.

 

Poslaním knižnice prostredníctvom služieb verejnosti je:

 • podpora poznania, vzdelávania a informovanosti občanov
 • sprístupnenie kultúrneho dedičstva obsiahnutého v knižničných zbierkach
 • poriadanie kultúrno-vzdelávacích aktivít s cielom zbližovania kultúr národností žijúcich v meste, v duchu tolerancie, humanity a demokracie

 

Knižnično - informačné fondy, alebo čo máme v knižnici:

 • 140 tisíc dokumentov (kníh, novín, časopisov), z toho 7 tisíc audio a elektronických v slovenskom a maďarskom jazyku i svetových jazykoch
 • odbornú literatúru a tlač
 • prózu a poéziu pre dospelých a deti vo všetkých žánroch
 • hudobniny, hudbu vážnu, ľudovú a populárnu na hudobných nosičoch
 • publikácie o regióne - knihy, časopisy, kazety a špeciálne dokumenty

 

Knižnično - informačné služby:

 • požičiavanie kníh, časopisov a dokumentov domov
 • štúdium vzácnejších zbierok (encyklopédie, literatúra o regióne len v študovni a čitárňach)
 • individuálne počúvanie hudby
 • bibliograficko-informačná služba, poskytovanie a vyhľadávanie informácií zo zbierok knižnice i v databázach iných knižníc
 • katalógy - lístkové i elektronické (DAWINCI)
 • internet pre používateľov knižnice
 • špeciálne, platené služby: medziknižničná výpožičná služba; rezervovanie literatúry; reprografické služby z časti dokumentov knižnice

 

Kultúrne aktivity (pre školy i verejnosť):

 • prednášky, besedy, informačné hodiny
 • literárne a hudobné pásma
 • literárna kaviareň
 • rozprávkové dopoludnia
 • verejné čítanie
 • gramokoncerty
 • kvízy, súťaže
 • exkurzie
 • videoprojekcie
 • výstavy: knižné aj výtvarné

 

Kluby v knižnici združujú ľudí s rovnakým záujmom:

 • Literárny klub "GENERÁCIE"
 • Sci-fi klub Orion
 • Výtvarný klub
 • KMK - Klub milovníkov korálok

 

Služby knižnice využíva ročne priemerne 4 tisíc používateľov, ktorí si požičajú štvrť milióna kníh, časopisov a iných dokumentov.

Prídte a využite aj Vy duchovné a kultúrne bohatstvo obsiahnuté v knihách!